Adatkezelési  szabályzat

Az AMEGO FILM Kft. által szervezet kurzusokkal megvalósuló adatkezelésről.
Jelen tájékoztató az AMEGO FILM KFT. és Megbízó (kurzuson részt vevő személy) között létrejött megállapodás részét képezi.
Jelen tájékoztató a jelentkezési folyamatban kitöltendő regisztrációs űrlapban foglalt adatkezeléshez történő hozzájárulás önkéntes és tájékozott megadásához szükséges információkat tartalmazza.

1. Adatkezelők személye

Hozzájárulása alapján személyes adatait az Ön mint résztvevő a Kurzusra való jelentkezés részeként megküldött személyes adatait az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.), valamint a vonatkozó nemzetközi, európai uniós és egyéb hazai jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően, a személyhez fűződő jogok, különösen az információs önrendelkezési jog tiszteletben tartásával a jelen tájékoztatóban meghatározott célból az alábbi adatkezelők kezelik:

Amego Film Kft.
Budapest-1056, Váci u. 81. 4. em.
Adószám: 24220408-2-41
Cégjegyzékszám: 01-09-996203
a továbbiakban együttesen: “Adatkezelő”

A kurzusokra való jelentkezés folyamatában az Ön által megadott személyes adatokat és átadott dokumentumokat az Adatkezelő munkatársai ismerhetik meg és kezelhetik.

2. Adatfeldolgozó

Tájékoztatjuk, hogy személyes adatainak feldolgozásához az Adatkezelők adatfeldolgozót vesznek igénybe.

3. Adatkezelés célja

Tájékoztatjuk, hogy a kurzusra való jelentkezése részeként benyújtott személyes adatainak kezelésére abból a célból kerül sor, hogy Ön az Adatkezelővel, illetve az Adatkezelővel szerződéses kapcsolatban álló további – akár külföldi illetőségű – gazdálkodó szervezettel az Adatkezelő által végzett szolgáltató tevékenység eredményeként biztonságos keretek között vehessen részt a Kurzuson.

4. Adatkezelés jogalapja

Tájékoztatjuk, hogy az adatkezelés, valamint az esetleges későbbi adattovábbítás jogalapját az Ön kifejezett hozzájárulása képezi.
Tájékoztatjuk, hogy amennyiben jelentkezési anyagában különleges személyes adat is szerepel (pl. egészségi állapot), amelynek kezeléséhez az Infotv. az Ön írásbeli hozzájárulását követeli meg, különleges személyes adatait az Adatkezelő csak írásbeli hozzájárulása esetében kezeli. Írásbeli hozzájárulását a Egészségügyi és Orvosi kérdőív kitöltésével és aláírásával adja meg az Adatkezelő részére.

Mivel személyes adatainak felvételére az Ön hozzájárulásával kerül sor, ezért az Infotv. rendelkezéseinek megfelelően személyes adatait az Adatkezelő a rájuk vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, illetve az Adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll, az Ön további hozzájárulása nélkül, valamint hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti.

Tájékoztatjuk, hogy személyes adatai – személyazonosításra alkalmatlan módon – statisztikai célra felhasználhatóak, valamint statisztikai célú felhasználásra átadhatóak az Ön hozzájárulása nélkül.

Amennyiben személyes adatainak jelen tájékoztatóban meghatározott célon kívüli kezelése válik szükségessé, ahhoz az Adatkezelő minden esetben az Ön hozzájárulását kéri, előzetes tájékoztatást adva az adatkezelés új céljáról.

Tájékoztatjuk, hogy azt az esetleges adattovábbítást, amely az Európai Unió tagállamába, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más államba, továbbá abba az államba történik, amelynek állampolgára részére az Európai Unió és tagállamai, valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban nem részes állam között létrejött nemzetközi szerződés az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam állampolgárával azonos jogállást biztosít, úgy kell tekinteni, mintha Magyarország területén belüli adattovábbításra kerülne sor. Minden más államba történő adattovábbításhoz az Ön kifejezett hozzájárulását kérjük.

5. Adatkezelés biztonsága

Tájékoztatjuk, hogy az Adatkezelő gondoskodik a kezelt adatok biztonságáról, és minden ésszerű és szükséges technikai és szervezési intézkedést megtesznek annak érdekében, hogy az Ön által megadott személyes adatok védelemben részesüljenek, különösen a jogosulatlan hozzáféréssel, megváltoztatással, továbbítással, nyilvánosságra hozatallal, törléssel vagy megsemmisítéssel, valamint a véletlen megsemmisüléssel és sérüléssel, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válással szemben. Adattovábbítás esetén az Adatkezelő megkövetelik az adatot megszerző szervtől, hogy az adatkezelés megfelelő szintű biztonságát nyújtsa, és az adatokat kizárólag az adattovábbítás során meghatározott célból kezelje.

6. Adatkezelés időtartama

Az adatkezelés időtartamával kapcsolatban tájékoztatjuk az alábbiakról:

 • Tájékoztatjuk, hogy adatainak kezelését az Adatkezelő az utoljára elvégzett Kurzust követő 2 évig őrzi.
 • Adatainak kezelését a Kurzus részvételi díjának meg nem fizetéséből fakadó jogi eljárás jogerős befejezéséig jogosult kezelni az Adatkezelő.

7. Adatkezeléssel kapcsolatos jogai és jogorvoslati lehetőségei

Tájékoztatjuk, hogy a személyes adatok naprakész, pontos és hiteles állapotának biztosítása érdekében személyes adatainak helyesbítését, illetve törlését az adatkezelés időtartama alatt bármikor, indoklás nélkül az Infotv. rendelkezéseinek megfelelően kérheti postai úton az Adatkezelő székhelyére írásban küldött igénybejelentés útján. Továbbá az adatkezelés időtartama alatt Ön bármikor tájékoztatást kérhet a személyes adatainak kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, és arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat, továbbá ha az adatkezelésre jogi kötelezettség teljesítése, illetve az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából kerül sor. Ezen kérésének az Adatkezelő a kérelem megérkezését követő 8 napon belül tesz eleget.
Az Ön által megadott adatokhoz történő hozzáférés, valamint azok módosítása minden esetben díjmentes.

Az Infotv. rendelkezéseinek megfelelően az adatkezeléssel összefüggésben Ön az alábbiakra jogosult:

 • tájékoztatást kérhet személyes adatainak kezeléséről,
 • kérheti személyes adatainak helyesbítését,
 • kérheti személyes adatainak törlését vagy zárolását,
 • tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen,
 • jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat, kártérítést igényelhet.

Tájékoztatás keretében Ön – a jelen tájékoztatóban közölteken túl – információt kérhet az Adatkezelőtől az általa által kezelt, illetve az általa megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá – személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. Az Adatkezelő a tájékoztatást haladéktalanul, de legkésőbb a kérelme benyújtásától számított 30 napon belül közérthető formában megadja. Az Adatkezelők a tájékoztatást csak az Info.tv.-ben meghatározott esetekben tagadhatják meg, amely esetben tájékoztatják Önt a felvilágosítás megtagadásnak okáról, továbbá a bírósági jogorvoslat, illetve a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulás lehetőségéről.
Amennyiben az Ön személyes adata a valóságnak nem felel meg, kérheti annak helyesbítését az Adatkezelőtől, illetve ha a valóságnak megfelelő személyes adat rendelkezésre áll, az Adatkezelő a személyes adatot helyesbíti és erről Önt tájékoztatja.

Az Adatkezelő a kezelt személyes adatokat törli, ha:

 • annak kezelése jogellenes;
 • Ön azt kéri az Info.tv.-ben meghatározottak szerint; a személyes adat hiányos vagy téves és ez a hiány jogszerűen nem orvosolható, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki;
 • az adatkezelés célja megszűnt, vagy annak jelen tájékoztatóban meghatározott határideje lejárt,
 • azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.

Törlés helyett az Adatkezelő zárolja az adatokat, ha Ön ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az Ön jogos érdekeit.
Ön tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen, ha azt tapasztalja, hogy

 • a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az Adatkezelő jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;
 • ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint
 • törvényben meghatározott egyéb esetben.

8. Módosítás

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jelen tájékoztatóban foglaltakat módosítsa. Módosítás esetén Önt írásban vagy e-mailben előzetesen tájékoztatjuk, és honlapunkon a módosításról felhívást, valamint a tájékoztató hatályos változatát tesszük közzé. A módosításról szóló tájékoztatást megfelelő időben küldjük meg az Ön részére, hogy amennyiben kívánja, személyes adatainak további kezelése ellen a módosítások hatályba lépése előtt tiltakozhasson és személyes adatainak törlését kezdeményezhesse.

Budapest, 2020.02.20.

Scroll to Top